Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• Afnemer: de consument of de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep.
• Refresh Bathrooms: Refresh Bathrooms B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 89407121.
• Werkzaamheden: Het totaal van de tussen Afnemer en Refresh Bathrooms overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de Refresh Bathrooms of aan Refresh Bathrooms gerelateerde toeleveranciers geleverde producten of materialen.

ARTIKEL 2 – GELDIGHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Refresh Bathrooms en Afnemer die betrekking hebben op het totaal van de tussen Afnemer en Refresh Bathrooms overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Refresh Bathrooms geleverde producten.

ARTIKEL 3 – AANBOD
3.1 Het aanbod voor Werkzaamheden wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod is gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst geldig.
3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren producten die voldoende gedetailleerd is om een correcte beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
3.4 Het aanbod vermeldt een streefdatum van oplevering van de Werkzaamheden.
3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de producten/materialen die in het geval van uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd. Bij de aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Afnemer, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER
5.1 De Afnemer stelt Refresh Bathrooms in de gelegenheid het werk te verrichten.
5.2 De Afnemer zorgt er voor dat Refresh Bathrooms tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de, voor het werk te verschaffen, gegevens.
5.3 De Afnemer verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
5.4 De Afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Refresh Bathrooms behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de Afnemer Refresh Bathrooms daarvan tijdig in kennis te stellen.
5.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de Afnemer de daarmee verband houdende schade en kosten aan Refresh Bathrooms te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
5.6 Indien de Afnemer een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 18 van deze voorwaarden moet Refresh Bathrooms voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het verrichten van destructief onderzoek op de voor de Afnemer minst bezwarende wijze.
5.7 De Afnemer dient gebreken aan het werk binnen vijf werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan Refresh Bathrooms te melden.
5.8 De Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden. – onjuistheden in de door de Afnemer verlangde constructies en werkwijzen. – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Afnemer ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 6 – MEER- EN MINDERWERK
6.1 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs (incl. BTW) van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

ARTIKEL 7 – KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN
7.1 Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden: – die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoeft te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen. – die Refresh Bathrooms niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.
7.2 Kostenverhogende omstandigheden geven Refresh Bathrooms recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
7.3 Indien Refresh Bathrooms van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en overleggen in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid bij de Afnemer in rekening zal worden gebracht.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT
8.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
8.2 Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen. 8.3 Na aanvang van de opdracht is het mogelijk dat het ontwerp wijzigt door onvoorziene omstandigheden, zoals de wijze waarop een waterleiding loopt of andere technische zaken. In geval van een marge, zal de uitvoering van het ontwerp in overleg met de Opdrachtgever worden aangepast. De Opdrachtgever kan in welk geval dan ook, geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade hoegenaamd ook, die mocht ontstaan door een afwijking van de maten en schaal in het oorspronkelijke ontwerp

ARTIKEL 9 – OPLEVERING
9.1 Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak, wordt Refresh Bathrooms een nadere termijn gegund om alsnog op te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijk afgesproken levertijd.
9.2 Het werk is opgeleverd wanneer Refresh Bathrooms aan de Afnemer heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. Refresh Bathrooms zal na plaatsing samen met de Afnemer de opgeleverde Werkzaamheden bekijken waarna Afnemer voor akkoord zal tekenen.
9.3 Als bij oplevering van het werk beschadigingen worden geconstateerd, dient de Afnemer op het opleveringsdocument een aantekening van de beschadiging te maken óf binnen twee werkdagen hiervan schriftelijk melding te maken via email naar info@refreshbathrooms.nl of per post naar Refresh Bathrooms B.V., Hankweg 69, 2641 WV Pijnacker, bij gebreke waarvan de afnemer geacht het opgeleverde werk zonder schade te hebben ontvangen.
9.4 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: – Indien Refresh Bathrooms heeft medegedeeld dat het werk voor levering gereed is en de Afnemer niet binnen 8 dagen daarna schriftelijk laat weten of het al dan niet aanvaardt, geldt het als opgeleverd. – Wanneer de Afnemer het object waaraan het werk verricht is weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruik neming verbonden gevolg oplevering niet gerechtvaardigd is. – Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Refresh Bathrooms na overleg met de afnemer een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

ARTIKEL 10 – BETALING
10.1 Betaling geschiedt door een aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs op de dag van aanvaarding van de offerte. De overige 50% wordt primair door middel van pinbetaling op de dag van oplevering betaald, tenzij anders is overeengekomen.
10.2 Indien Refresh Bathrooms een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een factuur.
10.3 De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen periode.

ARTIKEL 11 – LEVERINGSVOORWAARDEN LOCATIE
11.1 Bij opname op locatie wordt gekeken of de locatie en wensen aan de voorwaarden voor het concept (in één dag) voldoet. Er dient gratis parkeerruimte bij het huis te zijn voor minimaal 1 werk bus. De ruimte moet eenvoudig bereikbaar zijn. Wanden dienen bouwkundig in orde te zijn (stevig, vlak en vast). Alle leidingen en afvoeren dienen in de ruimte aanwezig te zijn. Omgeving dient vrij te zijn van asbest.

ARTIKEL 12 – NIET-TIJDIGE BETALING
12.1 De afnemer dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet de Afnemer dat niet, dan zendt Refresh Bathrooms na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
12.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Refresh Bathrooms gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
12.3 Door de ondernemer te maken buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de Afnemer in rekening worden gebracht. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de Afnemer worden afgeweken.
12.4 Refresh Bathrooms blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de Afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

ARTIKEL 13 – ANNULERING
13.1 Bij annulering van de overeenkomst door de Afnemer wordt de hoogte van de annuleringskosten bepaald door het feit of het maatwerk producten zijn en of de producten door Refresh Bathrooms geannuleerd kunnen worden bij zijn leveranciers. Maatwerk producten die reeds besteld zijn en niet afbesteld kunnen worden door Refresh Bathrooms bij zijn leveranciers zullen voor 100% in rekening gebracht worden bij de Afnemer.
13.2 Indien het geen maatmerk betreft, is de Afnemer aan Refresh Bathrooms een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het totale orderbedrag en 50% indien de Afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Refresh Bathrooms kan bewijzen dat zijn schade groter is.

ARTIKEL 14 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
14.1 Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
14.2 Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 15 – OPSLAG VAN PRODUCTEN
15.1 Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal Refresh Bathrooms binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Refresh Bathrooms mag na weigering of na tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.
15.2 Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag Refresh Bathrooms: a. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen of; b. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in artikel 12. Naast annuleringskosten mag Refresh Bathrooms ook de opslagkosten rekenen.
15.3 Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal Refresh Bathrooms de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij houdt men rekening met de verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag Refresh Bathrooms, naast de in artikel 12 genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.
15.4 Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door Refresh Bathrooms in geval van een koop door de Afnemer voor zijn rekening door verzekering gedekt.

ARTIKEL 16 – EIGENDOM VAN TEKENINGEN, ONTWERPEN E.D.
16.1 De door of vanwege Refresh Bathrooms verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven haar eigendom.
16.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijving, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten van Refresh Bathrooms (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 17 – GARANTIE
Garantievoorwaarden: Tot 24 maanden na factuurdatum van de opleverfactuur; de kosten voor reparatie resp. vervanging met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Refresh Bathrooms.
17.1 De garantie vervalt in geval van oneigenlijk en abnormaal gebruik en alle overige omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Refresh Bathrooms vallen zoals een vochtprobleem in de badkamer waardoor kitranden verkleuren en uiteindelijk loslaten.
17.2 De garantie is niet van toepassing indien een of meer gebreken en/of schade ontstaat aan een door Refresh Bathrooms geleverd product of door Refresh Bathrooms verricht werk door: onjuist onderhoud, onjuist gebruik, moedwillige nalatigheid, brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, vandalisme of elke vreemde oorzaak, milieuverontreiniging, agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën, ongebruikelijk (hoge of lage) temperaturen, gebrekkige water, elektriciteits- of gasleiding c.q. door dergelijke leidingen waarvan Refresh Bathrooms niet voor het uitvoeren van werkzaamheden over de aanwezigheid daarvan schriftelijk is geïnformeerd, gebreken van bouwkundige aard, zoals werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond en muren of door toedoen van een derde partij waarmee Refresh Bathrooms geen contractuele relatie onderhoudt.
17.3 De garantie is niet van toepassing op artikelen die niet door Refresh Bathrooms zijn geleverd.

ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID
18.1 Refresh Bathrooms is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (gevolg)schade, veroorzaakt door het gebruik van de door Refresh Bathrooms en/ of haar leveranciers geleverde producten of door Refresh Bathrooms in opdracht van de Afnemer uitgevoerde werkzaamheden.
18.2 Noch Refresh Bathrooms noch haar personeel draagt aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door de Afnemer te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Refresh Bathrooms te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan. In geval Refresh Bathrooms voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd volgens de betreffende verzekering.
18.3 Refresh Bathrooms aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid: – voor in het pand van de Afnemer aanwezige verontreinigingen, asbest, chemicaliën of (verborgen) gebreken; onjuiste bouwtechnische constructie aangebracht door derden; – voor oneffenheden en scheuren in vloeren, wanden en plafonds en daarvoor gebruikte materialen; – indien tegen het advies van Refresh Bathrooms in de Afnemer eist dat bepaalde werkzaamheden uitgevoerd worden; – voor in het pand waarin Refresh Bathrooms werkzaamheden verricht aanwezige leidingen (gas, water, data, telecom en elektriciteit; geen uitgezonderd); – kwaliteit en staat van het leidingnetwerk; – de kwaliteit en staat van de muren, plafonds en bodem van de ruimte waarin en waaraan Refresh Bathrooms werkzaamheden met het oog op de door Refresh Bathrooms met de Afnemer gesloten overeenkomst verricht.

ARTIKEL 19 – VERKOOP BUITENRUIMTE
19.1 Indien Refresh Bathrooms producten aan de Afnemer verkoopt buiten de verkoopruimte van Refresh Bathrooms dan is er is sprake van een verkoop buiten verkoopruimte, ook wel colportage genoemd.
19.2 Op alle verkopen buiten verkoopruimte door Refresh Bathrooms is dit artikel 20 onverkort van toepassing.
19.3 De Afnemer is bij alle verkopen buiten verkoopruimte gerechtigd tot een bedenktijd van 14 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst. Indien de Afnemer gebruikt wenst te maken van deze bedenktijd dient zij Refresh Bathrooms hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen middels het door Refresh Bathrooms verstrekte formulier voor ontbinding van de koop. Dit formulier dient derhalve binnen 14 werkdagen na aflevering van het product, door Refresh Bathrooms te zijn ontvangen.
19.4 Indien er voor een door Refresh Bathrooms geleverd product geen bedenktijd van toepassing is, bijvoorbeeld om dat het product op maat gemaakt zal worden voor de afnemer, zal dit op de koopovereenkomst zijn vermeld.
19.5 Indien de Afnemer gebruikt maakt van haar bedenktijd dient zij het product binnen 14 werkdagen na verzending van het formulier tot ontbinding aan Refresh Bathrooms te retourneren. Alle kosten voor het retourneren van het product dienen te worden gedragen door de Afnemer. 21.6 Indien de Afnemer een klacht of een vraag heeft over een product dat door Refresh Bathrooms buiten haar verkoopruimte aan de Afnemer is verkocht, kan de Afnemer te allen tijde contact opnemen met de klantenservice van Refresh Bathrooms: per email naar info@refreshbathrooms.nl of telefonisch via 015- 202 40 70.

ARTIKEL 22 – GESCHILLEN
22.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Op alle overeenkomsten en transacties van Refresh Bathrooms is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlands bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.